Trai­nen voor con­di­tie en ont­span­ning

Ta­co­yo is een pit­ti­ge con­dit­ie­trai­ning op mu­ziek voor jong en oud. Je traint al­le spier­groe­pen af­ge­wis­seld met rek- en ont­span­nings­oe­fe­nin­gen.

Je ver­laat de trai­ning fit, hel­der en ont­span­nen.

Liggen op de rug met opgetrokken knie

Con­di­tie op ei­gen ni­veau

Ta­co­yo is laag­drem­pe­lig. Je kan el­ke oe­fe­ning aan­pas­sen naar je ei­gen ni­veau. Ook kan je kie­zen of je wel of geen ge­wicht­jes ge­bruikt. Ta­co­yo heeft geen in­ge­wik­kel­de pas­jes of ap­pa­ra­ten.

Inspanning en ontspanning

Ta­co­yo ver­be­tert je hou­ding, fi­guur en sou­ples­se

Ta­co­yo sti­mu­leert de vet­ver­bran­ding en het uit­hou­dings­ver­mo­gen

Ta­co­yo ont­spant en werkt stress­re­du­ce­rend

Groepstraining spieren losmaken

2 trai­nin­gen gra­tis op proef

Nieu­we deel­ne­mers mo­gen 2 trai­nin­gen gra­tis mee­doen. Daar­na be­slis je of je je voor het sei­zoen in­schrijft. Je kan ook in­stap­pen tij­dens het sei­zoen, voor een aan­ge­pas­te prijs.

Grondoefening zittend

Voordelen Tacoyo

 • 5 kwar­tier body & mind con­di­tie­­trai­ning
 • geen pas­jes
 • geen in­schrijf­­geld
 • el­ke week lek­ke­re nieu­we mu­ziek
 • pro­fes­­sio­ne­le in­struc­­teur
 • Ne­der­­land­se be­proef­­de me­tho­de
 • aan­­be­­vo­­len door fy­sio­­the­ra­peu­ten

­

Ta­co­yo

Wat is Ta­co­yo?

MI-FIT

Wat is MI-FIT?

Ontdek TACOYO

Ta­co­yo is een in­span­nen­de, ener­gie­ke groeps­trai­ning op mu­ziek voor li­chaam en geest.

Ge­va­ri­eer­de to­taal­be­we­gin­gen wor­den af­ge­wis­seld met be­wust­wor­dings-, rek- en adem­ha­lings­tech­nie­ken.

De trai­ning van 5 kwar­tier heeft een ver­ras­sende mix van pop-, ont­span­nings-, jazz- en klas­sie­ke mu­ziek en ada­gio's.

De trai­ning is laag­drem­pe­lig en ie­de­reen kan op ei­gen ni­veau mee­doen.

Ta­co­yo streeft niet naar een schoon­heids­ide­aal, maar naar een ge­zond­heids­ide­aal.

 

Buiten trainen? Doe mee met MI-FIT!

Blijf actief en geniet van de buitenlucht! Beweeg je ook liever buiten en in de ochtend? MI-FIT is dé nieuwe, ontspannen training in het park.

MI-FIT = oefeningen voor spierversterking en conditie-opbouw; afgewisseld met ontspanningsoefeningen en stukjes lopen. De oefeningen zijn vanuit staan, niet zittend of liggend. We maken in een uur een ronde door het park.

Een goede warming-up en cooling-down met aandacht voor de juiste ademhaling. Je komt fit en voldaan weer thuis.

MI-FIT: elke dinsdag om 9.30 uur in park Immerloo, het hele jaar behalve bij regen. Trek comfortabele sportkleding en schoenen aan, en neem eventueel een flesje water mee.

Doe met ons mee voor een gezonde start van je dag!

7 (2)

Vet­ver­bran­ding en con­di­tie

hardlopen 1

Door de com­bi­na­tie van in­span­ning en ont­span­ning ont­staat de tech­niek van het gol­ven, wat zorgt voor een ver­hoog­de stof­wis­se­ling. Je ver­brandt over­tol­lig vet en werkt aan een pri­ma con­di­tie. Je kunt ge­wicht­jes ge­brui­ken van 0,5 tot 1 ki­lo voor nog meer trai­ning en con­di­tie.

Stress­re­duc­tie

Ta­co­yo streeft naar een ge­zond­heids­ide­aal. Bo­dy en mind in ba­lans. De Ta­co­yo oe­fe­nin­gen ge­ven niet al­leen re­sul­taat op spier­ni­veau, maar ook op hart-long­ni­veau. De laat­ste 15 mi­nu­ten doe je een to­ta­le ont­span­nings­oe­fe­ning. De af­wis­se­ling van in- en ont­span­nings­oe­fe­nin­gen werkt stress­re­du­ce­rend.

Laag­drem­pe­lig

Ta­co­yo trai­­nin­­gen zijn laag­­drem­­pe­­lig en be­­doeld voor jong en oud, man en vrouw. Bin­nen de­zelf­de oe­fe­ning train je toch op je ei­gen ni­veau. Ta­co­yo ge­bruikt in­spi­re­ren­de mu­ziek, maar ge­voel voor rit­me is geen ver­eis­te. De trai­nin­gen vin­den plaats in een ont­span­nen, niet pres­ta­tie­ge­rich­te sfeer.

Praktisch

Tij­den, lo­ca­ties en prak­ti­sche in­fo

Tacoyo Dins­dag

Van 18.45 - 20.00 uur

De zaal is ongeveer een kwartier van tevoren open

 

SEIZOEN:

Van 9 januari t/m 2 juli

Vakantie:

13 februari en 7 mei.

Gym­­zaal Vi­ot­­ta­­straat

­
Loop in de haak­­se bocht in de Vi­­ot­­ta­­straat over het pad langs de ba­­sis­­school naar de in­gang van de gym­zaal.

Tacoyo Donderdag

Van 19.15 - 20.30 uur

De zaal is ongeveer een kwartier van tevoren open

 

SEIZOEN:

Van 11 januari t/m 4 juli.

Vakantie: 15 februari,

2 en 9 mei.

Gym­zaal Pi­ra­mi­de

In­­gang aan de Hoog­­ha­­len­­sin­­gel, tegenover de Drentesingel.

MI-FIT Dins­dag

van 9.30 – 10.30 uur

Park Immerloo, Arnhem zuid

 

SEIZOEN:

Elke dinsdag, behalve

in de kerstvakantie of bij regen

Park Immerloo, Arnhem zuid 

Verzamelen op het bruggetje bij de ingang van het Immerloo park.

Wat neem je mee voor Tacoyo?

 • Een gro­te han­d­doek om op je mat­je te leg­gen
 • Lek­ker zit­ten­de sport­­kle­ding
 • War­me trui of flee­ce voor over je sport­­kle­ding
 • Sport­­schoe­nen voor binnen
 • Een bidon met water o.i.d.

Wat neem je mee voor MI-FIT?

 • Trek (sport)kleding en (sport) schoenen aan die makkelijk zitten
 • Neem eventueel een flesje water mee

Wat is er aan­we­zig in en bij de zaal?

 • Mat­jes
 • Ge­wicht­jes van 0,5 tot 1,5 ki­lo
 • Kleed­ruim­te

 

Ta­­rie­­ven

Deel­­na­­me­­kos­­ten & klei­­ne let­­ter­­tjes

Kosten Tacoyo

De kos­ten voor deel­na­me ver­schil­len per sei­zoen af­han­ke­lijk van het aan­tal trai­nin­gen.

Bij­voor­beeld:

 • Een sei­zoen van 25 trai­ningen (ge­mid­deld aan­tal trai­nin­gen voor­jaar) kost € 237,50
 • Een sei­zoen van 15 trai­nin­gen (ge­mid­deld aan­tal trai­nin­gen na­jaar) kost € 142,50

Trai­nin­gen in­ha­len Tacoyo

Als je een keer verhinderd bent, mag je de gemiste training binnen hetzelfde seizoen bij een andere groep inhalen.

 

 

Tus­sen­tijds in­stro­men

Tus­sen­tijds in­stro­men kan al­tijd. Na de gra­tis ken­nis­ma­king be­taal je voor het aan­tal trai­nin­gen dat het sei­zoen nog heeft (tot de zo­mer, of tot de kerst). Neem con­tact op voor de mo­ge­lijk­heden.

 

Bij Tacoyo Arnhem betaal je géén inschrijfgeld!

Kosten van de buitentraining MI-FIT

Bij MI-FIT neem je een "10-trainingen-kaart". Je betaalt alleen wanneer je meedoet.
De kaart kost €85,- en blijft 2 jaar geldig.

 

Twee gratis proef­trainingen

Mee­doen en zelf er­va­ren? Be­gin vrij­blij­vend met twee gra­­tis proef­­trai­­nin­­gen!

Alleen voor nieuwe cursisten en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Deel­ne­mers

Er­va­rin­gen van deel­ne­mers

Deel je eigen er­va­rin­gen

Er­va­rin­gen van deel­ne­mers

Trai­ner

Ire­ne Et­te­ma

Portret Trainer Irene Ettema

Ire­ne Et­te­ma leidt de Ta­co­yo trai­nin­gen in Arn­hem. Zij heeft eer­der on­der an­de­re ge­werkt als bui­ten­sport­in­struc­teur, ka­jak- en klim­in­struc­teur. Ire­ne is be­gon­nen met Ta­co­yo als deel­ne­mer bij Ta­co­yo Apel­doorn. Ze was zo en­thou­si­ast over de sport dat ze in­val­trai­ner werd in Apel­doorn en haar li­cen­tie ging ha­len om in Arn­hem te star­ten.

Con­tact

Con­tact­ge­ge­vens & Con­tact­for­mu­lier

Con­tact­ge­ge­vens

Wil je meer in­for­ma­tie? Wil je mee­doen en/of twee gra­tis proef­trai­nin­gen aan­vra­gen?
Bel of e-mail ge­rust:

irene@tacoyoarnhem.nl

06-20093737.

Of ge­bruik het con­tact­for­mu­lier hieronder.

Con­tact­for­mu­lier

Voer a.u.b. uw naam in
Type hier het onderwerp
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Vink de captcha aan om te bevestigen dat je geen robot bent.